Projecting image

Noggrann kartläggning och exakta mätningar lägger grunden för planeringen

Jag planerar sanering och nybyggnation av fastigheters yttre rörsystem som dräneringar, regnvattensystem, vatten och avlopp. Om en fastighet ska anslutas till kommunala vatten och avloppsledningar uppgörs nödvändiga anslutningsritningar.

Utgångspunkten i alla arbeten och projekt är ett noggrant utfört mätarbete. Kartläggningen ger bra grund att utgå ifrån när planeringar görs för olika ändamål.

Modern och mångsidig utrustning

Mätmetod väljs utgående från vad som ska mätas in och enligt rådande förhållanden. GPS passar i mera öppna miljöer medan robottakymeter används när t.ex. höga byggnader eller växtlighet försvårar GPS-mätningar. Lasermätning kan användas bl.a. vid mätning av höjden på ett källargolv i en byggnad.

Drönarmätning - Fotogrammetri

Fördelen med drönarmätning är bl.a att stora områden tids- och kostnadseffektivt kan mätas in, t.ex. om ritningar eller situationsplan inte finns tillgängliga. Resultatet av drönarmätning blir en noggrann och heltäckande bild av området,  t.ex. framkommer markens höjdnivå och tomtens karaktär inför den planering som skall göras.

Med drönaren tas foton som processas till ett punktmoln, från vilket nya, mycket exakta ritningar görs i planeringsprogrammet 3D-Win. Ritningarna används som utgångsmaterial för planering av nya rörsystem eller andra byggnadsåtgärder på tomten eller fastigheten.

Presentationen av planering gjord med drönarmaterial är också visuellt tilltalande och lättillgängligt. 

För drönarflygningen har jag avlagt teoriprov (A1/A3 samt A2) och kompetensbevis har utfärdats av Traficom och EASA.

Kabelinmätning – kabelsökare och signalsändare

Kabelinmätning görs för att kontrollera kablarnas dragning när nya markarbeten planeras för att undvika att de grävs av. Det gäller såväl bostadsbolagets egna interna kablar som motorvärmare och belysning samt el-och telebolagens kablar, fjärrvärmerör etc.

Metalldetektor

Med metalldetektor kan man bl.a. positionera brunnslock under mark och fjärrvärmerör av metall.

Mättekniker och instrument

  • GNSS -mätning, allmänt känt som GPS-mätning
  • Robottakymeter
  • Avvägningslaser
  • Drönarmätning (fotogrammetri)
  • Kabelinmätning
  • Metalldetektor

 

Tack vare modern och mångsidig utrustning och mätmetoder som kompletterar varandra kan jag utföra mätningar för många olika ändamål. För dig som kund förenklas processen eftersom du kan beställa kompletta mätnings- och planeringstjänster för dina projekt från en och samma tjänsteleverantör. Min 30 år långa och breda branscherfarenhet har gett mig helhetssyn inom området, vilket garanterar ett kvalitativt och hållbart slutresultat.

Ta kontakt!