Projecting image

Planering av dräneringar och regnvattensystem för egnahemshus

Jag planerar sanering och nybyggnation av fastigheters yttre rörsystem som dräneringar, regnvattensystem, vatten och avlopp. Om din fastighet ska anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar uppgörs behövliga anslutningsritningar. Läs mer om anslutningar till kommunala system.

Regnvattenavledningen blir en allt viktigare del i vår föränderliga miljö där regnmängderna sannolikt kommer att öka. Detta ställer större krav på bland annat avledningssystem, fördröjningsbassänger, markytornas lutningar samt dagvattenbrunnarnas placering. I planen tas även hänsyn till dimensionering av rör, sockelns/källarväggens isoleringsbehov samt brunnstyper och förteckning över brunnar.

Planering av markytans lutning – Utjämningsplan för markytan

Jag gör också upp utjämningsplaner för markytan och dess lutningar. Förutom att rör och brunnar är i skick behöver också marklutningarna vara korrekta för att undvika fuktskador på byggnaders konstruktioner, vilket kan leda till dålig inomhusluft.

Behöver du hjälp med att planera dräneringar och regnvattensystem eller markytans lutning inför renovering eller ombyggnation? Ta kontakt!