Nulägeskartan är utgångsmaterial för arbetet som ska planeras

Vad är det?

Kartläggningen resulterar i en nulägeskarta där det inmätta området presenteras i form av en detaljerad ritning över t.ex. rör och brunnar, markytans höjdnivå samt objekt på gårdsplanen.  

Varför behövs den?

Nulägeskartan är förarbete till planeringen. Planeringen av arbetet kan också utgå från befintligt material, exempelvis en situationsplan eller rörritning. I de fall materialet inte överensstämmer med nuläget lönar det sig att göra en nulägeskarta som första åtgärd.

Vad är en situationsplan?

Situationsplanen är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. På situationsplanen anges information om t.ex. tomtens gränser och mått, markens höjdnivå samt existerande byggnader och anläggningar sett uppifrån.