Planering för bostadsbolagens dräneringar och regnvattensystem
 

Jag planerar sanering och nybyggnation av fastigheters yttre rörsystem som dräneringar, regnvattensystem, vatten och avlopp. Om er fastighet ska anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar uppgörs behövliga anslutningsritningar.

Regnvattenavledningen blir en allt viktigare del i vår föränderliga miljö där regnmängderna sannolikt kommer att öka. Detta ställer större krav på bland annat avledningssystem, fördröjningsbassänger, markytornas lutningar samt dagvattenbrunnarnas placering. I planen tas även hänsyn till dimensionering av rör, sockelns/källarväggens isoleringsbehov samt brunnstyper och förteckning över brunnar.

Projecting image

Skräddarsytt kartmaterial

Om behov konstateras kontaktas samarbetspartner som erbjuder rörfilmingar och -spolning, vars undersökningsresultat kompletterar kartläggningen.

Resultatet är ett skräddarsytt kartmaterial som innehåller såväl min som samarbetspartnerns information. På kartan kan eventuella rörsättningar och andra felaktigheter märkas ut med exakthet. Kombinationen av två olika undersökningsmetoder är ett fördelaktigt tillvägagångssätt och ger ett heltäckande kartläggningsmaterial. En tydlig bild av rörens kondition är en stor fördel för planeringen av arbetet och nödvändiga åtgärder.

Projecting image

Planering av markytans lutning – Utjämningsplan för markytan

Jag gör också upp utjämningsplaner för markytan och dess lutningar. Förutom att rör och brunnar är i skick behöver också marklutningarna vara korrekta för att undvika fuktskador på byggnaders konstruktioner, vilket kan leda till dålig inomhusluft.

Planering av markytornas lutningar utförs ofta i samband med större fastigheters renoveringar, rörsaneringar och ombyggnader av gårdsplaner samt parkeringsområden. Slutprodukten blir en ritning med höjdkurvor där ytvattenbrunnar placerats på rätt ställe. Grunden för detta planeringsmaterial är en terrängmodell i 3D som direkt kan användas för styrning av grävmaskiner vid schaktning, fyllning av grusskikt samt formning av den nya ytan.

Behöver du hjälp med att planera bostadsbolagets eller fastighetens dräneringar och regnvattensystem eller markytans lutning inför renovering eller ombyggnation? Ta kontakt!